وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

کارشناسی: مهندسی برق-کنترل دانشگاه فردوسی مشهد (80-76)
کارشناسی ارشد: مهندسی برق-مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد (83-80)
دکتری: مهندسی برق-مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد (92-87)

شروع همکاری با دانشگاه صنعتی قوچان نیمسال دوم 1390-1391
شروع همکاری تمام وقت با دانشگاه صنعتی قوچان، فروردین ۹۵
دبیر شورای آموزشی گروه برق، تیر ۹۵ الی تیر ۹۶
مدیر گروه برق، تیر ۹۶ الی تیر ۹۷
عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، اسفند ۹۶ تا کنون
دبیر کمیته مخابرات از آذر ۹۸ تا کنون