وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

 

 • فرآیندهای تصادفی
 • تئوری پیشرفته مخابرات 
 • شبکه های مخابرات نوری
 • پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP)
 • مخابرات دیجیتال
 • اصول سیستم های مخابراتی
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها
 • زبان تخصصی
 • مدارهای الکتریکی 2
 • مدارهای الکتریکی 1
 • الکترومغناطیس
 • محاسبات عددی
 • خطوط انتقال مخابراتی
 • آزمایشگاه سیستم های مخابراتی
 • آزمایشگاه مدارهای منطقی
 • آزمایشگاه الکترونیک 1
 • آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1