وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مخابرات 1

  • نسخه الکترونیکی کتاب fundamentals of communication system, Proakis, Salehi را از اینجا بگیرید. برخی از مطالب از این کتاب گفته می شوند. ترجمه این کتاب با عنوان "اصول و مبانی سیستم های مخابراتی" پروکیس و صالحی در بازار موجود است.
  • قسمتهایی از کتاب Lathi را از اینجا (بخش 1بخش 2بخش 3بخش 4بخش 5, بخش 6) بگیرید. 
  • نسخه الکترونیکی کتاب Introduction to Analog and Digital Communications, Haykin, Moher را از اینجا بگیرید.

ارزشیابی: 3 نمره حل تمرین, 1 نمره تمرین کامپیوتری, 6 نمره میان ترم و 12 نمره پایانی

تمرینهای سری اول را از اینجا بگیرید.

تمرین کامپیوتری اول را از اینجا بگیرید.

تمرینهای سری دوم 
تمرینهای سری سوم 

تمرینهای سری چهارم

تمرین کامپیوتری دوم

تمرینهای سری پنجم

تمرینهای سری ششم  


  • عباسعلی قربان صباغ