وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

 • ۰
 • ۰
 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

ارزشیابی: حل تمرین 2 نمره، میان ترم (6 آذر-6 نمره)، پایانی 13 نمره. جمع نمره 21.

کلاس حل تمرین: روزهای شنبه ساعت ۲۰-۱۸ (استاد حل تمرین: آقای شایسته).

سری اول تمرینهای اصول سیستم های مخابراتی 

سری دوم تمرینهای اصول سیستم های مخابراتی (جدید)

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

ارزشیابی: حل تمرین و شبیه سازی 3 نمره، میان ترم (11 آذر - 6 نمره)، پایانی 12 نمره، جمع نمره 21.

تمرینهای تحویلی فصل دوم: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 38, 49

 • عباسعلی قربان صباغ
 • ۰
 • ۰

ارزشیابی: حل تمرین 2 نمره، میان ترم (10 آذر-6 نمره)، پایانی 13 نمره. جمع نمره 21.

کلاس حل تمرین: روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴ (استاد حل تمرین: آقای دلاور).

سری اول تمرینهای تجزیه و تحلیل سیستم ها


 • عباسعلی قربان صباغ