وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغ

عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان

کارشناسی: مهندسی برق-کنترل دانشگاه فردوسی مشهد (80-76)
کارشناسی ارشد: مهندسی برق-مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد (83-80)
دکتری: مهندسی برق-مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد (92-87)
شروع همکاری با دانشگاه صنعتی قوچان نیمسال دوم 1390-1391